http://www.english.hadhramaut.info Imam Solat Jenazah Salam Sekali, Bolehkah Makmum Dua Kali? [The Source: rubat-tareem.net - 04/13/2015] Ketika solat jenazah jika imam hanya mengucapkan salam sekali saja, apakah makmum boleh
menambah salam kedua untuk menutup solat? Jawab :
Salam kedua di madzhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik hukumnya adalah sunnah, kecuali Imam Ahmad Bin Hambal ytang sunnah hanyab satu salam saja, kalau anda mengucapkan salam kedua hal itu boleh dan tidak membatalkan solat.